YUK KITA CARI TAU TENTANG MASJID HASSAN II DI MAROKO

            Masjid merupakan salah satu tempat ibadah bagi kaum muslim yang mana banyak sekali masjid yang dibangun dengan senyaman dan sebesar mungkin untuk beribadah dan kepentingan lainnya. Salah satu masjid terbesar di dunia ini ada di Maroko, tepatnya di kota Casablanca. Ya, itu adalah Masjid Hassan II yang sudah mendapat predikat sebagai masjid terbesar di […]

Tokoh Muslimah #7🌻 . Fatimah Binti Rasulullah (Fatimah Az Zahra)

Fatimah Binti Rasulullah adalah putri yang orang-orang mulia, baik dari pihak ayah atau ibunya. Ayahnya adalah Nabi terakhir, pemimpin dan suri tauladan kaum Muslimin; Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim. Ibunya, Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin yang bergelar Al-Kubra, sosok yang agung; salah seorang wanita penghulu surga. . Fatimah dilahirkan beberapa saat sebelum […]

TOKOH MUSLIMAH #6 – UMMU HISYAM BINTI HARITSAH

Ummu Hisyam adalah anak dari seorang perempuan bernama Ummu Khalid dan seorang laki-laki bernama Haritsah bin Nu’man. Ummu Hisyam memiliki beberapa saudara yaitu Abdurrahman, Saudah, Abdullah, Ummu Kultsum, Amatullah, dan Amrah. Ummu Hisyam dan saudara-saudaranya termasuk orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Haritsah, ayah dari Ummu Hisyam memiliki beberapa rumah di Madinah dan beliau […]

TOKOH MUSLIMAH #5 – RAMLAH BIN ABU SUFYAN (UMMU HABIBAH)

Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah adalah salah satu dari istri dari Nabi Muhammad, dan termasuk dari Ibu Para Mukminin. Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus yaitu pada tahun 35 Sebelum H/589 M dan merupakan putri dari tokoh terkemuka kaum quraisy yaitu Abu Sufyan yang masih merupakan paman dari Rasulullah Muhammad […]

TOKOH MUSLIMAH #4 – SHAFIYAH BINTI HUYAY

Kali ini akan dibahas tentang mukjizat haqiqi yang dengannya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seorang yang mulia ini hidup bersama orang-orang yang hatinya telah mati karena tidak mengenal Rabb mereka, lalu Allah meniupkan keimanan ke dalam hatinya (Shafiyah) agar mengalir bersama kehidupannya. Kita akan membahas Ummul Mukminin Shafiyah binti Huyai bin Akhtab bin […]

TOKOH MUSLIMAH #3 – JUWAIRIYAH R.A. BINTI HARIST

Nama lengkapnya adalah Juwairiyah binti Harist bin Dhirar bin Habib al-Khuzu’lah al-Musthaliqiah. Ia termasuk perempuan yang cantik. Baru sekitar sebulan atau kurang setelah Rasulullah saw. kembali ke Madinah dari perang Bani Lihyan dan Dzi Qard, beliau mendengar bahwa Bani  Musthaliq (kaumnya Juwairiyah) tengah mengerahkan pasukan untuk menyerang beliau di bawah pimpinan ketua mereka, Harist bin […]

TOKOH MUSLIMAH #2 – Zubaidah binti Ja’far bin al-Manshur al-‘Abbasi

Zubaidah binti Ja’far bin al-Manshur al-‘Abbasi berasal dari kota yang kukuh, Baghdad, ibu kota peradaban Irak. Dia adalah seseorang yang menulis masa kegemilangan Islam dengan jari-jarinya di Istana Keabadian. Khalifah Harun ar-Rasyid berjalan diantara taman-taman dan bersenandung, serta bersenda gurau dengan awan-awan yang lewat di langit sambil berkata, “Turunkanlah hujan di mana kamu suka. Sesungguhnya […]

TOKOH MUSLIMAH #1 – SAUDAH BINTI ZAM’AH

Wanita Mulia Penuh Berkah Yang Telah Dua Kali Berhijrah Beliau termasuk orang-orang yang lebih dahulu memeluk islam. Beliau pernah ikut hijrah dua kali ke Habasyah dan Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah wanita yang mendapat Ridha Rasulullah untuk kebahagiaan dirinya. Beliau adalah wanita yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, “Tidakkah Aku melihat seorang wanita yang lebih aku […]